Центърът на промишлеността на Република България в Москва (ЦПРБ в Москва)

Центърът на промишлеността на Република България в Москва (ЦПРБ в Москва)

Центърът на промишлеността на Република България в Москва (ЦПРБ в Москва) е структура на Министерството на икономиката, има дипломатически статут и е част от зоната на работа на посолството на Република България в Руската федерация.
Центърът на промишлеността на Република България в Москва съдейства и подпомага министъра на икономиката, при осъществяване на държавната политика в областта на разширяването на икономическите, търговските и техническите отношения между Република България и Руската федерация в развитието на двустранните икономически връзки, разширяване на българския износ и туризъм и привличането на инвестиции.

Виж още

Център за развитие на човешките ресурси
Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦНСССКЦИЕ)

Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦНСССКЦИЕ)

Създаден през 2015 година, в изпълнение на Меморандум за разбирателство между България и Китай, Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на земеделието, храните и горите на Република България. Една от основните му функции е да планира и насърчава изпълнението на реално сътрудничество между реални субекти от Китай и страните от Централна и Източна Европа в селското стопанство – министерства, агенции, асоциации, сдружения и фирми, ангажирани в селското стопанство и преработката на продукцията, производители на хранителни стоки, напитки и оборудване за селското стопанство, търговци и инвеститори в тези области. Центърът функционира и като платформа за насърчаване, на двустранна и многостранна основа, на бизнес контактите и бизнес взаимодействието между фирми, организации и сдружения от Китай и 16-те страни от ЦИЕ.

Виж още

Център за асистирана репродукция
Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЦКБППМН)

Виж още

Централна избирателна комисия

Централна избирателна комисия

[Официална страница](https://www.cik.bg/)
Централна избирателна комисия (ЦИК)

Виж още

 

Моля изчакайте