Изпълнителна агенция по околна среда

Изпълнителна агенция по околна среда

Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) е администрация към Министъра на околната среда и водите за осъществяване на ръководни, координиращи и информационни функции по отношение на контрола и опазването на околната среда в България. Тя проектира и управлява Националната система за мониторинг на околната среда и информацията за състоянието на компонентите и факторите на околната среда за територията на цялата страна.
Агенцията е Национален координационен център към Европейската агенция по околна среда (ЕАОС). Европейската агенция по околна среда е органът на Европейския съюз, създаден да предоставя навременна, целенасочена, подходяща и достоверна информация за околната среда както на лицата, определящи политиката в тази област, така и на обществеността.
Изпълнителната агенция е член и на Мрежата на директорите на агенции по опазване на околната среда (EPA Network). Мрежата е неформална организация на директорите на агенциите по опазване на околната среда и подобни институции от цяла Европа. Тя е среда за обмен на мнения, възгледи и опит по въпроси от общ интерес за организациите, участващи ежедневното практическо прилагане на политиките в областта на околната среда.

Виж още

Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството
Институт по публична администрация

Институт по публична администрация

Институтът по публична администрация (ИПА) е създаден по силата на Закона за държавния служител през 2000 г. Той е структура към Министерския съвет на Република България и е водещата институция за обучение на служители в държавната администрация. Основната дейност на ИПА е свързана с осигуряване на обучение за повишаване на професионалната квалификация и преквалификация на служителите в държавната администрация. Мисията на ИПА е да провежда обучения и изследвания за развитието на професионална държавна администрация, както и за укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики.

Интернет страница на ИПА: http://www.ipa.government.bg/bg

Виж още

Комисия за енергийно и водно регулиране

Комисия за енергийно и водно регулиране

Държавната комисия за енергийно регулиране е създадена с Постановление 181 на Министерския съвет на Република България от 10/09/1999 г. на основание чл. 11 ал. 2 от Закона за енергетиката и енергийната ефективност (ЗЕЕЕ). Със Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (обн., ДВ, бр.18 от 22.02.2005 г., ЗРВКУ) е изменен Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107 от 9.12.2003 г., ЗЕ) и комисията е трансформирана в Държавна комисия за енергийно и водно регулиране. Със Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 17 от 6.3.2015 г.) комисията е трансформирана в Комисия за енергийно и водно регулиране.

Виж още

Комисия за защита на личните данни

Комисия за защита на личните данни

Комисията за защита на личните данни е създадена през 2002 г. като независим държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъпа до тези данни, както и контрола за спазването на нормативните актове в областта на защитата на лични данни. Тя осигурява прилагането на решенията на Европейската комисия в областта на защитата на личните данни, участва в дейностите на международни организации, свързани със защита на неприкосновеността, както и в преговорите и сключването на двустранни или многостранни споразумения по въпроси от нейната компетентност. Комисията участва в подготовката и задължително дава становища по проекти на закони и подзаконови нормативни актове, свързани с правомощията й. КЗЛД извършва проверки и издава задължителни предписания на администраторите на лични данни. Разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите, с които се нарушават правата на физическите лица. Организира и координира обучението в областта на защитата на личните данни.

Виж още

Комисия за защита на потребителите