Агенция "Пътна инфраструктура"

Агенция "Пътна инфраструктура"

Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) e юридическо лице - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на регионалното развитие и благоустройството. Ръководи се от Управителен съвет, състоящ се от председател и двама членове.
АПИ е със седалище София - бул. „Македония“ №3. Осъществява своята дейност чрез централна администрация и специализираните звена по чл. 21, ал. 2 от Закона за пътищата. Специализираните звена са 27 областни пътни управления и Институт по пътища и мостове.
Агенцията работи в интерес на обществото и в съответствие с Конституцията, международните договори и другите нормативни актове при спазване принципите на законност, предвидимост, публичност и прозрачност, достъпност, отговорност и отчетност, ефективност, субординация и координация, обективност и безпристрастност. АПИ отговаря за дейностите, свързани с проектирането, строителството, експлоатацията и поддържането на републиканската пътна мрежа.

Виж още

Агенция за държавна финансова инспекция

Агенция за държавна финансова инспекция

Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) е администрация към министъра на финансите, създадена през 2006 година след извършена мащабна реформа в областта на Държавния вътрешен финансов контрол (ДВФК). Основна цел на Агенцията за държавна финансова инспекция е да защитава публичните финансови интереси чрез извършване на последващи финансови инспекции за спазване на нормативните актове, уреждащи бюджетната дисциплина, финансово-стопанската или отчетната дейност на организациите и лицата в обхвата на дейността й. АДФИ е институцията, която осъществява санкционираща функция при откриване на нарушения - разкрива причинени вреди и привлича виновните лица към административно наказателна и имуществена отговорност. Тя е и компетентен орган, който реализира административно наказателна отговорност в областта на обществените поръчки. Съществена задача на държавната финансова инспекция е и установяването на измами и нарушения, засягащи финансовите интереси на Европейските общности. Основни принципи на дейността са принципите на законност, обективност, служебно начало и конфиденциалност.

Виж още

Агенция за социално подпомагане
Агенция за устойчиво енергийно развитие

Агенция за устойчиво енергийно развитие

Агенция за устойчиво енергийно развитие /АУЕР/ е юридическо лице – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерство на енергетиката. Ръководи се от изпълнителен директор и има седалище: гр. София, ул. Екзарх Йосиф № 37.
АУЕР осъществява дейности по провеждане на държавната политика за повишаване на енергийната ефективност и насърчаване производството и потреблението на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници, производството и потреблението на газ от възобновяеми източници, както и производството и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта.
В изпълнение на своите правомощия агенцията поддържа публични регистри за:
- лицата по чл. 43, ал. 1 и 2 от ЗЕЕ;
- лицата по чл. 59 от ЗЕЕ;
- за издаване и прехвърляне на гаранции за произход на енергията.

Виж още

Агенция за хората с увреждания