Агенция "Пътна инфраструктура"

Агенция "Пътна инфраструктура"

Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) e юридическо лице - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на регионалното развитие и благоустройството. Ръководи се от Управителен съвет, състоящ се от председател и двама членове.
АПИ е със седалище София - бул. „Македония“ №3. Осъществява своята дейност чрез централна администрация и специализираните звена по чл. 21, ал. 2 от Закона за пътищата. Специализираните звена са 27 областни пътни управления и Институт по пътища и мостове.
Агенцията работи в интерес на обществото и в съответствие с Конституцията, международните договори и другите нормативни актове при спазване принципите на законност, предвидимост, публичност и прозрачност, достъпност, отговорност и отчетност, ефективност, субординация и координация, обективност и безпристрастност. АПИ отговаря за дейностите, свързани с проектирането, строителството, експлоатацията и поддържането на републиканската пътна мрежа.

Виж още

Агенция за държавна финансова инспекция

Агенция за държавна финансова инспекция

Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) е администрация към министъра на финансите, създадена през 2006 година след извършена мащабна реформа в областта на Държавния вътрешен финансов контрол (ДВФК). Основна цел на Агенцията за държавна финансова инспекция е да защитава публичните финансови интереси чрез извършване на последващи финансови инспекции за спазване на нормативните актове, уреждащи бюджетната дисциплина, финансово-стопанската или отчетната дейност на организациите и лицата в обхвата на дейността й. АДФИ е институцията, която осъществява санкционираща функция при откриване на нарушения - разкрива причинени вреди и привлича виновните лица към административно наказателна и имуществена отговорност. Тя е и компетентен орган, който реализира административно наказателна отговорност в областта на обществените поръчки. Съществена задача на държавната финансова инспекция е и установяването на измами и нарушения, засягащи финансовите интереси на Европейските общности. Основни принципи на дейността са принципите на законност, обективност, служебно начало и конфиденциалност.

Виж още

Агенция за публичните предприятия и контрол

Агенция за публичните предприятия и контрол

Агенция за публичните предприятия и контрол (АППК)

Виж още

Агенция за социално подпомагане

Агенция за социално подпомагане

Агенция за социално подпомагане (АСП)

Виж още

Агенция за устойчиво енергийно развитие

Агенция за устойчиво енергийно развитие

Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) е юридическо лице – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерство на енергетиката. Ръководи се от изпълнителен директор и има седалище: гр. София, ул. Екзарх Йосиф № 37.
АУЕР осъществява дейности по провеждане на държавната политика за повишаване на енергийната ефективност и насърчаване производството и потреблението на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници, производството и потреблението на газ от възобновяеми източници, както и производството и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта.
В изпълнение на своите правомощия агенцията поддържа публични регистри за:
- лицата по чл. 43, ал. 1 и 2 от ЗЕЕ;
- лицата по чл. 59 от ЗЕЕ;
- за издаване и прехвърляне на гаранции за произход на енергията.

Виж още

Агенция за хората с увреждания