Агенция за публичните предприятия и контрол

Агенция за публичните предприятия и контрол

Агенция за публичните предприятия и контрол (АППК)

Виж още

Агенция за социално подпомагане

Агенция за социално подпомагане

Агенция за социално подпомагане (АСП)

Виж още

Агенция за устойчиво енергийно развитие

Агенция за устойчиво енергийно развитие

Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) е юридическо лице – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерство на енергетиката. Ръководи се от изпълнителен директор и има седалище: гр. София, ул. Екзарх Йосиф № 37.
АУЕР осъществява дейности по провеждане на държавната политика за повишаване на енергийната ефективност и насърчаване производството и потреблението на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници, производството и потреблението на газ от възобновяеми източници, както и производството и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта.
В изпълнение на своите правомощия агенцията поддържа публични регистри за:
- лицата по чл. 43, ал. 1 и 2 от ЗЕЕ;
- лицата по чл. 59 от ЗЕЕ;
- за издаване и прехвърляне на гаранции за произход на енергията.

Виж още

Агенция за хората с увреждания

Агенция за хората с увреждания

Агенция за хората с увреждания (АХУ) е изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика и осъществява изпълнението на държавната политика за интеграция на хората с увреждания, като:

1. участва в механизма по координация в областта на политиката за правата на хората с увреждания;
2. води и поддържа информационна система за хората с увреждания;
3. изготвя 6-месечни и годишни отчети за изпълнението на политиката за правата на хората с увреждания, които предоставя на министъра на труда и социалната политика;
4. води и поддържа регистър на лица, които осъществяват дейности по предоставяне на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 61, ал. 1;
5. осъществява контрол на дейностите по т. 4;
6. води и поддържа регистър на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания;
7. разработва програми и финансира мерки за стимулиране на стопанската инициатива в интерес на хората с увреждания;
8. разработва програми и финансира проекти за рехабилитация, интеграция и за изграждане на достъпна среда за хората с увреждания;
9. участва при изготвянето на проекти на нормативни актове, свързани с правата на хората с увреждания и дава становища по тях;
10. публикува и поддържа на интернет страницата си информация за насоките и достъпа за реализиране на правата за хората с увреждания;
11. при установяване на нарушение на правата на хората с увреждания докладва на компетентните органи за предприемане на действия;
12. извършва и други дейности, определени с акт на Министерския съвет.

Виж още

Агенция за ядрено регулиране