Агенция по геодезия, картография и кадастър

Агенция по геодезия, картография и кадастър

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) е администрация към министъра на регионалното развитие и благоустройството за осъществяване на дейностите по кадастъра съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и за дейностите в областта на геодезията и картографията съгласно Закона за геодезията и картографията (ЗГК).
АГКК е юридическо лице със седалище София и с териториални звена (служби по геодезия, картография и кадастър) в административните центрове на областите.

АГКК е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на инвестиционното проектиране.

АГКК се ръководи и представлява от изпълнителен директор, който се назначава от министъра на инвестиционното проектиране съгласувано с министър-председателя.
С цел по-добро обслужване на клиентите, са създадени изнесени работни места в общинските центрове с високо търсене на кадастрални услуги.

Виж още

Агенция по заетостта

Агенция по заетостта

Агенция по заетостта (АЗ) е изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика за реализиране на държавната политика по насърчаване на заетостта.
Осигуряването на заетост позволява пълноценно използване на възможностите и способностите на отделната личност, защитава правото й на достойно съществуване и пълноценно участие в обществото.
Стратегическите цели по заетостта са:
- краткосрочна цел - увеличаване на заетостта и ограничаване на безработицата;
- дългосрочна цел - повишаване на икономическата активност и трудовия потенциал на населението.
Агенцията по заетостта осъществява своята дейност в рамките на съответна законова уредба - Закон за насърчаване на заетостта, Правилник за неговото прилагане, Устройствен правилник, Кодекс на труда и други нормативни актове.
Основни функции на Агенцията по заетостта:
- регистриране на свободните работни места и на лицата, активно търсещи работа;
- посреднически услуги за осигуряване на заетост;
- съвместно участие с общините и работодателите в разработването общополезни дейности на местно и национално ниво;
- участие в разработването и реализацията на програми и мерки за заетост и обучение, насочени към точно;
- определени групи от безработни лица, които по различни причини са по-трудно приспособими на пазара на труда;
- изпълнение, самостоятелно или съвместно с други органи или организации, на проекти и програми в областта на заетостта, професионалното обучение и квалификация, социалната интеграция, финансирани от предприсъединителните фондове на Европейския съюз или от други международни организации (в т.ч. и такива с участие на български ресурси);
- защита и запазване на заетостта;
- организиране на квалификационно и мотивационно обучение за безработни и заети лица;
- посредническа дейност за заетост на български граждани в чужбина и на чужденци в България;
- анализиране на търсенето и предлагането на пазара на труда и прогнозиране на евентуалните промени в него.

Виж още

Агенция по обществени поръчки

Агенция по обществени поръчки

Агенцията по обществени поръчки (АОП) е създадена на 12.03.2004 г. с Постановление № 56 на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 24 от 23.03.2004 г.) съгласно Закон за обществените поръчки в сила от 01.10.2004 г., който предвижда създаването на самостоятелна административна структура в тази област.
Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на Агенцията по обществени поръчки се регламентират от Устройствен правилник. Агенцията е подчинена на Министъра на финансите и го подпомага при осъществяването на държавната политика в областта на обществените поръчки.
Приоритет на Агенцията по обществени поръчки е да осигури ефективност на системата за обществени поръчки в България, съблюдавайки принципите за:
публичност и прозрачност; свободна и лоялна конкуренция; равнопоставеност и недопускане на дискриминация.
Агенцията е организирана в четири дирекции: дирекция "Финанси, човешки ресурси и административна дейност“, дирекция "Законодателство и методология", дирекция "Контрол на обществените поръчки" и дирекция "Електронно възлагане и мониторинг".

Виж още

Администрация на Министерския съвет

Администрация на Министерския съвет

Министерски съвет (МС) на Република България.

Виж още

Антидопингов център

Антидопингов център

Антидопинговият център е създаден с ПМС №232 от 11 октомври 2010г. като национален орган към министъра на младежта и спорта за осъществяване на допингов контрол и превенция на използването на забранени субстанции и забранени методи в спорта.
Мисията на Антидопинговия център е да предотвратява използването на забранени субстанции и забранени методи в спорта и да се бори с това явление до неговото окончателно премахване.
Антидопинговият център осъществява мисията си, като в борбата срещу допинга пази достойнството и правата на всеки спортист и спазва националното и международно законодателство, Световният антидопингов кодекс, международните стандарти към него и други добри практики.
Антидопинговият център си сътрудничи със Световната антидопингова агенция и останалите национални и международни институции и организации, имащи отношение към превенцията и борбата срещу използването на забранени субстанции и забранени методи в спорта.

Виж още

Басейнова дирекция "Дунавски район"

Басейнова дирекция "Дунавски район"

Басейновата дирекция е държавна администрация към Министерството на околната среда и водите. Принципът на басейновото управление се основата на естественото разположение на вододелите между водосборните области на една или няколко основни реки на територията на РБългария. В Република България са определени четири района за басейново управление, един от които е Източнобеломорски район. За басейново управление се създават басейнови дирекции и басейнови съвети. Басейновата дирекция се ръководи и представлява от Директор. Дейността, организацията на работа и състава на басейновата дирекця се определят с Правилник, в сила от 1.08.2012 г

Виж още

 

Моля изчакайте