Агенция за устойчиво енергийно развитие

Агенция за устойчиво енергийно развитие

Агенция за устойчиво енергийно развитие /АУЕР/ е юридическо лице – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерство на енергетиката. Ръководи се от изпълнителен директор и има седалище: гр. София, ул. Екзарх Йосиф № 37.
АУЕР осъществява дейности по провеждане на държавната политика за повишаване на енергийната ефективност и насърчаване производството и потреблението на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници, производството и потреблението на газ от възобновяеми източници, както и производството и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта.
В изпълнение на своите правомощия агенцията поддържа публични регистри за:
- лицата по чл. 43, ал. 1 и 2 от ЗЕЕ;
- лицата по чл. 59 от ЗЕЕ;
- за издаване и прехвърляне на гаранции за произход на енергията.

Виж още

Агенция за хората с увреждания

Агенция за хората с увреждания

Агенция за хората с увреждания е изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика и осъществява изпълнението на държавната политика за интеграция на хората с увреждания, като:

1. Създава и поддържа информационна база данни за хората с трайни увреждания;
2. Регистрира лица, които осъществяват дейности по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35г, ал. 1;
3. Контролира дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35г, ал. 1;
4. Води регистър на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания;
5. Участва и дава задължително становище при изготвянето на проекти на нормативни актове, свързани с хората с увреждания;
6. Разработва програми и финансира проекти за стимулиране на стопанската инициатива на хората с увреждания и стопанската инициатива в интерес на хората с увреждания;
7. Разработва програми и финансира проекти за рехабилитация, интеграция и за изграждане на достъпна среда за хората с увреждания;
8. Изготвя обобщени годишни отчети и анализи за дейността по интеграция на хората с увреждания;
9. Други дейности, определени в закон или в акт на Министерския съвет.

Виж още

Агенция за ядрено регулиране

Агенция за ядрено регулиране

Държавното регулиране на безопасното използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и на безопасното управление на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво се осъществява от председателя на Агенцията за ядрено регулиране, който е независим специализиран орган на изпълнителната власт.
В съответствие със Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ) и Устройствения правилник на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР), Председателят на Агенцията осъществява взаимодействие с органите на изпълнителната власт, в чиято компетентност са предоставени регулаторни и контролни функции в областта на използуването на ядрената енергия и йонизиращите лъчения, и безопасното управление на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво и предлага на Министерския съвет мерки за координиране на тези дейности. Такава координация е постоянно действаща и намира конкретен израз в общите дейности с Министерство на здравеопазването, Министерство на вътрешните работи, Министерство на околната среда и водите, Министерство на отбраната, Главна дирекция "Национална служба Гражданска защита”, Агенция ,,Митници", Държавна агенция за метрологичен и технически надзор и др.

Виж още

Агенция по вписванията

Агенция по вписванията

Агенцията по вписванията е създадена на 31 юли 2004 г. с приемането на §27 от Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (обн. ДВ, бр.36 от 30 април 2004 г.) и Устройствения правилник на Агенцията (ДВ, бр.63 от 20 юли 2004 г., в сила от 31 юли, 2004 г.). При създаването на новата институция към нея преминават 112-те Служби по вписванията към Районните съдилища. В настоящия момент Службите са 113. Техните служители обработват всички подлежащи на вписване актове и въз основа на тях се извършват справки, издават се удостоверения и се правят преписи. По този начин се дава публичност и гласност на извършените вписвания, което гарантира сигурност при извършване на сделки с недвижими имоти.
От създаването си Агенцията по вписванията получава правомощия да води имотния регистър. През 2006 г. са положени основите за цялостното му реформиране. Две години по-късно беше изградена и внедрена единна, централизирана и електронна система по проекта „Кадастър и имотен регистър“. По този начин се съкратиха сроковете за въвеждането и издаването на документи. Предимство на системата е, че дава възможност да се осъществява вътрешен и външен мониторинг на извършваните сделки на територията на цялата страна.
От 11 август 2005 г. Агенцията пое още един регистър – БУЛСТАТ. В него се вписват всички юридически лица и клоновете на чуждестранни лица, които не се търговци. На вписване подлежат и лицата със свободни професии, както и тези, които се занимават със занаятчийска дейност. До 1 януари 2008 г. търговците бяха задължени в 7-дневен срок да се регистрират в Булстат, след това тази дейност се пое от търговския регистър.
След реформа в съществуващата търговска регистрация, от фирмените отделения на окръжните съдилища търговският регистър премина в Агенцията по вписванията. Информационната система на търговския регистър е единна, централизирана база данни. Целта е да се улесни започването на бизнес у нас, както и да се ограничат корупционните практики. Всеки има право на свободен и безплатен достъп до електронния образ на всички документи.
От 1 октомври 2009 г. влезе в сила новият Семеен кодекс. Брачните договори и избраният от съпрузите режим на имуществени отношения се вписват в регистър на имуществените отношения на съпрузите. Това е четвъртият национален електронен регистър, който администрира Агенцията по вписванията. Той е публичен, справки и удостоверения се правят за избрания режим на имуществени отношения.

Виж още

Агенция по геодезия, картография и кадастър

Агенция по геодезия, картография и кадастър

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) е администрация към министъра на регионалното развитие и благоустройството за осъществяване на дейностите по кадастъра съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и за дейностите в областта на геодезията и картографията съгласно Закона за геодезията и картографията (ЗГК).
АГКК е юридическо лице със седалище София и с териториални звена (служби по геодезия, картография и кадастър) в административните центрове на областите.

АГКК е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на инвестиционното проектиране.

АГКК се ръководи и представлява от изпълнителен директор, който се назначава от министъра на инвестиционното проектиране съгласувано с министър-председателя.
С цел по-добро обслужване на клиентите, са създадени изнесени работни места в общинските центрове с високо търсене на кадастрални услуги.

Виж още

Агенция по заетостта

Агенция по заетостта

Агенцията по заетостта е изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика за реализиране на държавната политика по насърчаване на заетостта.
Осигуряването на заетост позволява пълноценно използване на възможностите и способностите на отделната личност, защитава правото й на достойно съществуване и пълноценно участие в обществото.
Стратегическите цели по заетостта са:
- краткосрочна цел - увеличаване на заетостта и ограничаване на безработицата;
- дългосрочна цел - повишаване на икономическата активност и трудовия потенциал на населението.
Агенцията по заетостта осъществява своята дейност в рамките на съответна законова уредба - Закон за насърчаване на заетостта, Правилник за неговото прилагане, Устройствен правилник, Кодекс на труда и други нормативни актове.
Основни функции на Агенцията по заетостта:
- регистриране на свободните работни места и на лицата, активно търсещи работа;
- посреднически услуги за осигуряване на заетост;
- съвместно участие с общините и работодателите в разработването общополезни дейности на местно и национално ниво;
- участие в разработването и реализацията на програми и мерки за заетост и обучение, насочени към точно;
- определени групи от безработни лица, които по различни причини са по-трудно приспособими на пазара на труда;
- изпълнение, самостоятелно или съвместно с други органи или организации, на проекти и програми в областта на заетостта, професионалното обучение и квалификация, социалната интеграция, финансирани от предприсъединителните фондове на Европейския съюз или от други международни организации (в т.ч. и такива с участие на български ресурси);
- защита и запазване на заетостта;
- организиране на квалификационно и мотивационно обучение за безработни и заети лица;
- посредническа дейност за заетост на български граждани в чужбина и на чужденци в България;
- анализиране на търсенето и предлагането на пазара на труда и прогнозиране на евентуалните промени в него.

Виж още