Антидопингов център

Антидопингов център

Антидопинговият център е създаден с ПМС №232 от 11 октомври 2010г. като национален орган към министъра на младежта и спорта за осъществяване на допингов контрол и превенция на използването на забранени субстанции и забранени методи в спорта.
Мисията на Антидопинговия център е да предотвратява използването на забранени субстанции и забранени методи в спорта и да се бори с това явление до неговото окончателно премахване.
Антидопинговият център осъществява мисията си, като в борбата срещу допинга пази достойнството и правата на всеки спортист и спазва националното и международно законодателство, Световният антидопингов кодекс, международните стандарти към него и други добри практики.
Антидопинговият център си сътрудничи със Световната антидопингова агенция и останалите национални и международни институции и организации, имащи отношение към превенцията и борбата срещу използването на забранени субстанции и забранени методи в спорта.

Виж още

Басейнова дирекция "Дунавски район"

Басейнова дирекция "Дунавски район"

Басейновата дирекция е държавна администрация към Министерството на околната среда и водите. Принципът на басейновото управление се основата на естественото разположение на вододелите между водосборните области на една или няколко основни реки на територията на РБългария. В Република България са определени четири района за басейново управление, един от които е Източнобеломорски район. За басейново управление се създават басейнови дирекции и басейнови съвети. Басейновата дирекция се ръководи и представлява от Директор. Дейността, организацията на работа и състава на басейновата дирекця се определят с Правилник, в сила от 1.08.2012 г

Виж още

Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Басейновата дирекция е държавна администрация към Министерството на околната среда и водите. Принципът на
басейновото управление се основата на естественото разположение на вододелите между водосборните области на една или няколко основни реки на територията на РБългария. В Република България са определени четири района за басейново управление, един от които е Западнобеломорски район.
За басейново управление се създават басейнови дирекции и басейнови съвети. Басейновата дирекция се ръководи и представлява от Директор. Дейността, организацията на работа и състава на басейновата дирекця се определят с Правилник, в сила от 1.08.2012 г

Виж още

Басейнова дирекция "Източнобеломорски район"

Басейнова дирекция "Източнобеломорски район"

Басейновата дирекция е държавна администрация към Министерството на околната среда и водите. Принципът на
басейновото управление се основата на естественото разположение на вододелите между водосборните области на една или няколко основни реки на територията на РБългария. В Република България са определени четири района за басейново управление, един от които е Източнобеломорски район.
За басейново управление се създават басейнови дирекции и басейнови съвети. Басейновата дирекция се ръководи и представлява от Директор. Дейността, организацията на работа и състава на басейновата дирекця се определят с Правилник, в сила от 1.08.2012 г

Виж още

Басейнова дирекция "Черноморски район"

Басейнова дирекция "Черноморски район"

Басейнова Дирекция „Черноморски район” (БДЧР) е създадена със заповед на Министъра на околната среда и водите от 2002 год., в съответствие с изискване на Директива 60/ 2000 на Европейския съюз и националното законодателство и е регионално поделение на МОСВ.

Виж още

Българска агенция за инвестиции

Българска агенция за инвестиции

Основната задача на Българската агенция за инвестиции (БАИ) е да съдейства на местните и чуждестранните инвеститори на всички етапи на реализация на инвестиционни проекти.

Виж още