Агенция по обществени поръчки

Агенция по обществени поръчки

Агенцията по обществени поръчки (АОП) е създадена на 12.03.2004 г. с Постановление № 56 на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 24 от 23.03.2004 г.) съгласно Закон за обществените поръчки в сила от 01.10.2004 г., който предвижда създаването на самостоятелна административна структура в тази област.
Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на Агенцията по обществени поръчки се регламентират от Устройствен правилник. Агенцията е подчинена на Министъра на финансите и го подпомага при осъществяването на държавната политика в областта на обществените поръчки.
Приоритет на Агенцията по обществени поръчки е да осигури ефективност на системата за обществени поръчки в България, съблюдавайки принципите за:
публичност и прозрачност; свободна и лоялна конкуренция; равнопоставеност и недопускане на дискриминация.
Агенцията е организирана в четири дирекции: дирекция "Финанси, човешки ресурси и административна дейност“, дирекция "Законодателство и методология", дирекция "Контрол на обществените поръчки" и дирекция "Електронно възлагане, стандартизиране и мониторинг".

Виж още

Антидопингов център

Антидопингов център

Антидопинговият център е създаден с ПМС №232 от 11 октомври 2010г. като национален орган към министъра на младежта и спорта за осъществяване на допингов контрол и превенция на използването на забранени субстанции и забранени методи в спорта.
Мисията на Антидопинговия център е да предотвратява използването на забранени субстанции и забранени методи в спорта и да се бори с това явление до неговото окончателно премахване.
Антидопинговият център осъществява мисията си, като в борбата срещу допинга пази достойнството и правата на всеки спортист и спазва националното и международно законодателство, Световният антидопингов кодекс, международните стандарти към него и други добри практики.
Антидопинговият център си сътрудничи със Световната антидопингова агенция и останалите национални и международни институции и организации, имащи отношение към превенцията и борбата срещу използването на забранени субстанции и забранени методи в спорта.

Виж още

Басейнова дирекция "Дунавски район"

Басейнова дирекция "Дунавски район"

Басейновата дирекция е държавна администрация към Министерството на околната среда и водите. Принципът на басейновото управление се основата на естественото разположение на вододелите между водосборните области на една или няколко основни реки на територията на РБългария. В Република България са определени четири района за басейново управление, един от които е Източнобеломорски район. За басейново управление се създават басейнови дирекции и басейнови съвети. Басейновата дирекция се ръководи и представлява от Директор. Дейността, организацията на работа и състава на басейновата дирекця се определят с Правилник, в сила от 1.08.2012 г

Виж още

Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Басейновата дирекция е държавна администрация към Министерството на околната среда и водите. Принципът на
басейновото управление се основата на естественото разположение на вододелите между водосборните области на една или няколко основни реки на територията на РБългария. В Република България са определени четири района за басейново управление, един от които е Западнобеломорски район.
За басейново управление се създават басейнови дирекции и басейнови съвети. Басейновата дирекция се ръководи и представлява от Директор. Дейността, организацията на работа и състава на басейновата дирекця се определят с Правилник, в сила от 1.08.2012 г

Виж още

Басейнова дирекция "Източнобеломорски район"

Басейнова дирекция "Източнобеломорски район"

Басейновата дирекция е държавна администрация към Министерството на околната среда и водите. Принципът на
басейновото управление се основата на естественото разположение на вододелите между водосборните области на една или няколко основни реки на територията на РБългария. В Република България са определени четири района за басейново управление, един от които е Източнобеломорски район.
За басейново управление се създават басейнови дирекции и басейнови съвети. Басейновата дирекция се ръководи и представлява от Директор. Дейността, организацията на работа и състава на басейновата дирекця се определят с Правилник, в сила от 1.08.2012 г

Виж още

Басейнова дирекция "Черноморски район"

Басейнова дирекция "Черноморски район"

Басейнова Дирекция „Черноморски район” (БДЧР) е създадена със заповед на Министъра на околната среда и водите от 2002 год., в съответствие с изискване на Директива 60/ 2000 на Европейския съюз и националното законодателство и е регионално поделение на МОСВ.

Виж още