Български институт по метрология

Български институт по метрология

Българският институт по метрология е юридическо лице към Министерския съвет със седалище София.
Българският институт по метрология е специализиран институт за изпълнение на държавната политика в областта на измерванията и за: изпълнение на възложените му функции със Закона за измерванията и други нормативни актове; подпомагане органите на държавната власт при осъществяване на техните правомощия по въпроси, свързани с измервания; провеждане на метрологични изследвания и предоставяне на услуги, свързани с измервания и със средства за измерване, в области от обществен, научен и икономически интерес; провеждане на дейности по международно признаване на резултатите от извършваните в Република България измервания.
Българският институт по метрология е администрация, която подпомага председателя на БИМ при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административното обслужване на физически и юридически лица.

Виж още

Български лекарски съюз

Български лекарски съюз

Български лекарски съюз е професионална организация създадена чрез закон /ЗСОЛЛДМ/. Всички лекари, които упражняват професията си, членуват в БЛС.
Членството на лекари, които не упражняват професията си, е доброволно.
БЛС има изградени 28 териториални колегии.

Виж още

Български фармацевтичен съюз

Български фармацевтичен съюз

БФС е основан в съответствие със Закона за съсловната организация на магистър – фармацевтите (ЗСОМФ). Той е единствената законово представена съсловна организация, която обединява всички магистър - фармацевти в Република България. Членството в БФС е необходимо и задължително условие за упражняване на професията на магистър - фармацевта.

Виж още

Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"

Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"

Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД ГВА) е администрация, чрез която се осъществяват правомощията на министъра на транспорта по чл. 8, ал. 1 от Закона за гражданското въздухоплаване /ЗГВ/. ГД ГВА изпълнява функциите на гражданска въздухоплавателна администрация в съответствие със ЗГВ, международните конвенции и договори, страна по които е Република България.
Дейността на ГД ГВА се осъществява съобразно изискванията на международните договорености за гражданското въздухоплаване, страна по които е Република България, ЗГВ и свързаните с него подзаконови нормативни актове и актовете на министъра на транспорта.

Виж още

Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"
Граждански профил

Граждански профил

Профил, в който граждани и организации могат да споделят графики, приложения и други продукти, за чието създаване е използвана публична информация в отворен формат.

Виж още

 

Моля изчакайте