Българска агенция за инвестиции

Българска агенция за инвестиции

Основната задача на Българската агенция за инвестиции е да съдейства на местните и чуждестранните инвеститори на всички етапи на реализация на инвестиционни проекти.

Виж още

Българска агенция по безопасност на храните

Българска агенция по безопасност на храните

Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) е единен орган за контрол на безопасността и качеството на храните в Република България. Създадена в началото на 2011 г., БАБХ следва най-добрите европейски практики в прилагането на високи стандарти при контрола в областта на безопасността и качеството на храните, хранителните добавки и напитките, ветеринарната медицина и хуманното отношение към животните, растителната защита и торовете, фитосанитарния контрол, фуражите и граничния контрол. БАБХ ежедневно осъществява стриктен контрол по цялата хранителна верига – от полето и фермата до масата.

Виж още

Български зъболекарски съюз

Български зъболекарски съюз

Българският зъболекарски съюз е съсловна организация на лекарите по дентална медицина в Република България , учредена съгласно Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина (ЗСОЛЛДМ).
БЗС е възстановен през 1999 г. по силата на ЗСОЛЛДМ като организация, в която членуват над 8300 лекари по дентална медицина в България. Съюзът е наследник и правоприемник на БЗС, основан през 1905 г.
Съсловната организация упражнява своята дейност по места чрез районни колегии.
Официалното издание на БЗС е вестник „ДентаМедика”, който се издава всеки месец и разпространява до всички редовни членове на БЗС.
Съгласно ЗСОЛЛДМ, БЗС провежда Продължаващо медицинско обучение на лекарите по дентална медицина (ПМОЛДМ).
Ежегодно БЗС организира Национални и Регионални форуми по дентална медицина, като най - голямото научно събитие на Съюза, част и от ПМО на Световната дентална организация (FDI), е Научният конгрес, който се провежда в гр. Бургас.

Виж още

Български институт по метрология

Български институт по метрология

Българският институт по метрология е юридическо лице към Министерския съвет със седалище София.
Българският институт по метрология е специализиран институт за изпълнение на държавната политика в областта на измерванията и за: изпълнение на възложените му функции със Закона за измерванията и други нормативни актове; подпомагане органите на държавната власт при осъществяване на техните правомощия по въпроси, свързани с измервания; провеждане на метрологични изследвания и предоставяне на услуги, свързани с измервания и със средства за измерване, в области от обществен, научен и икономически интерес; провеждане на дейности по международно признаване на резултатите от извършваните в Република България измервания.
Българският институт по метрология е администрация, която подпомага председателя на БИМ при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административното обслужване на физически и юридически лица.

Виж още

Български лекарски съюз