Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"

Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"

Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД ГВА) е администрация, чрез която се осъществяват правомощията на министъра на транспорта по чл. 8, ал. 1 от Закона за гражданското въздухоплаване /ЗГВ/. ГД ГВА изпълнява функциите на гражданска въздухоплавателна администрация в съответствие със ЗГВ, международните конвенции и договори, страна по които е Република България.
Дейността на ГД ГВА се осъществява съобразно изискванията на международните договорености за гражданското въздухоплаване, страна по които е Република България, ЗГВ и свързаните с него подзаконови нормативни актове и актовете на министъра на транспорта.

Виж още

Граждански профил

Граждански профил

Профил, в който граждани и организации могат да споделят графики, приложения и други продукти, за чието създаване е използвана публична информация в отворен формат.

Виж още

Дирекция "Морска администрация - Варна"
Дирекция "Национален парк Пирин"
Дирекция "Национален парк Рила"

Дирекция "Национален парк Рила"

Национален парк "Рила" - Благоевград

Национален парк “Рила” се намира на територията на четири административни области – Благоевградска, Софийска, Кюстендилска и Пазарджишка, на единадесет общини – Благоевград, Симитли, Разлог, Белица, Якоруда, Белово, Костенец, Долна баня, Самоков, Сапарева баня и Дупница и 25 землища на населени места.

площ: 81 046 хектара
горите покриват 53 481 хектара
безлесната зона е 27 565 хектара
90% от екосистемите са естествени
има 4 резервата с обща площ 16 222,1 хектара
най-висок връх: Мусала – 2925 м. надморска височина
най-ниска точка: над Благоевград, около 800 м. надморска височина

Животът на населението в тези райони е трайно свързан с Рила. Националния парк опазва природното наследство и създава възможности поминък на населените места около него и за икономическо развитие на страната. Паркът предлага и условия за научна и образователна дейност. На територията му се намират основните водоизточници за околните общини и за страната.

Планината служи като източник на допълнителни доходи за местното население. Всеки втори жител на селищата около Парка събира билки, гъби, диви плодове и по такъв начин допълва доходите си. Тези ресурси могат да се опазват и да се използват от поколения наред, стига да се изпълнят определени правила, регламентирани от Плана за управление. Необходимите разрешителни за използване на природни ресурси на територията на Парка се издават от Дирекцията.
web adress: http\\www.rilanationalpark.bg

Виж още

Дирекция "Национален парк Централен Балкан"