Дирекция "Морска администрация - Варна"
Дирекция "Национален парк Пирин"
Дирекция "Национален парк Рила"

Дирекция "Национален парк Рила"

Национален парк "Рила" - Благоевград

Национален парк “Рила” се намира на територията на четири административни области – Благоевградска, Софийска, Кюстендилска и Пазарджишка, на единадесет общини – Благоевград, Симитли, Разлог, Белица, Якоруда, Белово, Костенец, Долна баня, Самоков, Сапарева баня и Дупница и 25 землища на населени места.

площ: 81 046 хектара
горите покриват 53 481 хектара
безлесната зона е 27 565 хектара
90% от екосистемите са естествени
има 4 резервата с обща площ 16 222,1 хектара
най-висок връх: Мусала – 2925 м. надморска височина
най-ниска точка: над Благоевград, около 800 м. надморска височина

Животът на населението в тези райони е трайно свързан с Рила. Националния парк опазва природното наследство и създава възможности поминък на населените места около него и за икономическо развитие на страната. Паркът предлага и условия за научна и образователна дейност. На територията му се намират основните водоизточници за околните общини и за страната.

Планината служи като източник на допълнителни доходи за местното население. Всеки втори жител на селищата около Парка събира билки, гъби, диви плодове и по такъв начин допълва доходите си. Тези ресурси могат да се опазват и да се използват от поколения наред, стига да се изпълнят определени правила, регламентирани от Плана за управление. Необходимите разрешителни за използване на природни ресурси на територията на Парка се издават от Дирекцията.
web adress: http\\www.rilanationalpark.bg

Виж още

Дирекция "Национален парк Централен Балкан"
Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК)

Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК)

Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на регионалното развитие и благоустройството.
ДНСК упражнява контрол по спазването на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в т.ч. влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите, и обследва и документира авариите в строителството.
ДНСК упражнява контрол по законосъобразността на изпълнението и ползването на строежите от първа, втора и трета категория, осъществява контрол по законосъобразността на издадените строителни книжа за всички категории строежи, както и на действията на общинските администрации и на участниците в инвестиционния процес за спазването на разпоредбите по устройство на територията за всички категории строежи.
Извън обхвата на контролната дейност на ДНСК са строежите по чл. 3, ал. 3 ЗУТ.

Виж още

Държавен фонд "Земеделие"

Държавен фонд "Земеделие"

Държавен фонд „Земеделие” е създаден през 1998 г. със Закона за подпомагане на земеделските производители. Чрез фонда българските фермери получават финансово подпомагане по линия на държавните помощи, по предприсъединителна програма САПАРД, по мерките от Общата селскостопанска политика (ОСП) и Общата рибарска политика (ОРП) на Европейския съюз (ЕС), както и от Програмата за развитие на селските райони.

Виж още

 

Моля изчакайте