Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) е държавен надзорен орган, провеждащ националната политика в областта на:
*надзор на пуснати на пазара и/или в действие продукти, попадащи в обхвата на директивите от Нов подход;
*надзор на пуснати на пазара строителни продукти; продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на изискванията за екопроектиране; *електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества и отпадъците от него;
*технически надзор на съоръженията с повишена опасност;
*контрол на качеството на течните горива;
*контрол на твърдите горива, за които има установени изисквания за качество;
*метрологичен надзор;
*оправомощаване и надзор на органи, извършващи оценяване на съответствието на продукти, попадащи в обхвата на директиви от Нов подход;
*надзор на язовирните стени и съоръженията към тях.

Виж още

Държавна комисия по сигурността на информацията

Държавна комисия по сигурността на информацията

Държавна комисия по сигурността на информацията (ДКСИ)

Виж още

Държавна комисия по стоковите борси и тържищата

Държавна комисия по стоковите борси и тържищата

Държавна комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) е централен изпълнителен орган на държавната власт, създаден към Министерски съвет, за регулиране и контрол върху създаването и дейността на стоковите борси, стоковите тържища и пазарите на производителите. ДКСБТ осъществява контрол на стоковите борси, стоковите тържища и пазарите на производителите, води регистри, събира, обработва и популяризира информация за борсовите и тържищните цени.

Виж още

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИА АА) е създадена през 2002 г. със Закона за автомобилните превози. Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, със седалище в гр. София и 27 регионални структури.
Дейността, структурата и организацията на агенцията са определени с Устройствен правилник приет от Министерски съвет.
Основните задачи на агенцията произтичащи от Закона за автомобилните превози и Закона за движението по пътищата са свързани с осъществяване на контрол и регулация на общественият превоз на пътници и товари, автомобилните превози на опасни товари, техническата изправност на превозните средства, одобряването на превозни средства, придобиването на правоспособност за управление на МПС, повишаване квалификацията на водачите, психологически подбор и др. дейности определени с национални или европейски нормативни документи.

Виж още

Изпълнителна агенция "Борба с градушките"

Изпълнителна агенция "Борба с градушките"

Изпълнителна агенция "Борба с градушките"

Виж още

Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация"

Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация"

Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" (ИА БСА)

Виж още

 

Моля изчакайте