Държавна агенция за българите в чужбина

Държавна агенция за българите в чужбина

Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ) е координиращ орган на правителството за осъществяване на държавната политика спрямо сънародниците по света. Функциите й са ориентирани към съхраняването на българското етнокултурно пространство извън територията на страната и единението на всички българи, независимо от техния постоянен адрес

Виж още

Държавна агенция за закрила на детето

Държавна агенция за закрила на детето

Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД)

Виж още

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) е държавен надзорен орган, провеждащ националната политика в областта на:
*надзор на пуснати на пазара и/или в действие продукти, попадащи в обхвата на директивите от Нов подход;
*надзор на пуснати на пазара строителни продукти; продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на изискванията за екопроектиране; *електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества и отпадъците от него;
*технически надзор на съоръженията с повишена опасност;
*контрол на качеството на течните горива;
*контрол на твърдите горива, за които има установени изисквания за качество;
*метрологичен надзор;
*оправомощаване и надзор на органи, извършващи оценяване на съответствието на продукти, попадащи в обхвата на директиви от Нов подход;
*надзор на язовирните стени и съоръженията към тях.

Виж още

Държавна комисия по сигурността на информацията

Държавна комисия по сигурността на информацията

Държавна комисия по сигурността на информацията (ДКСИ)

Виж още

Държавна комисия по стоковите борси и тържищата

Държавна комисия по стоковите борси и тържищата

Държавна комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) е централен изпълнителен орган на държавната власт, създаден към Министерски съвет, за регулиране и контрол върху създаването и дейността на стоковите борси, стоковите тържища и пазарите на производителите. ДКСБТ осъществява контрол на стоковите борси, стоковите тържища и пазарите на производителите, води регистри, събира, обработва и популяризира информация за борсовите и тържищните цени.

Виж още

Държавната комисия по хазарта

Държавната комисия по хазарта

Държавна комисия по хазарта е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София, бул. „Акад. Иван Евст. Гешов“ № 15. Председателят на комисията е второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на финансите.
Комисията е колегиален орган и се състои от председател и четирима членове.
Компетентност на Комисията:
• издава, отказва да издаде, предсрочно прекратява и отнема лицензи за организиране на хазартни игри на и от лицата, които имат право да ги организират в отделни обекти;
• издава, отказва да издаде, предсрочно прекратява и отнема лицензи на производители и разпространители, осигуряващи сервизна поддръжка, както и на вносители и разпространители, осигуряващи сервизна поддръжка на игрално оборудване;
и други, съгласно Закона за хазарта.
• издава и отказва да даде разрешения за извършване на промени в издадени лицензи;
Държавна комисия по хазарта води и поддържа следните публични регистри:
- Регистър на организаторите на хазартни игри;
- Регистър на дейностите по производство, разпространение и сервиз и по внос разпространение и сервиз на игрално оборудване;
- Регистър на издадените, продължените, предсрочно прекратените, отказаните и отнетите на хазартни игри и на дейностите по Закона за хазарта;
- Регистър на утвърденото игрално оборудване.
Дейността на Комисията се подпомага от обща и специализирана администрация, чиято структура и организация на работа се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет.
Комисията осъществява държавния надзор върху хазарта в съответствие с разпоредбите на Закона за хазарта и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

Виж още

 

Моля изчакайте