Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ) е специализиран орган на Министерския съвет и представлява юридическо лице на бюджетна издръжка, първостепенен разпоредител с бюджетни средства, със седалище в гр. София и с адрес на управление: ул. „Московска“ № 3. ДА ДРВВЗ се ръководи и представлява от председател. ДА ДРВВЗ е организирана в дирекции, главна дирекция, звено за вътрешен одит, финансов контрольор и инспекторат. Общата администрация е организирана в дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността", дирекция "Административно-правно обслужване и европейска координация" и дирекция "Сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка". Специализираната администрация е организирана в Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси" и дирекция "Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване". Главната дирекция има териториални звена: териториални дирекции в София, Бургас, Враца, Варна, Велико Търново, Пловдив, Плевен, Стара Загора, както и Централна техническа база. Централната техническа база е със статут на териториална дирекция. Териториалните дирекции се ръководят от директори.

Като орган на централната изпълнителна власт, ДА ДРВВЗ провежда държавната политика в областта на:
- държавните резерви и военновременните запаси, регламентирани със Закона за държавните резерви и военновременните запаси;
- запасите от нефт и нефтопродукти и целевите запаси от нефтопродукти, регламентирани със Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, който въвежда в националното законодателство ангажиментите на страната, които произтичат от Директива на Съвета 2009/119/ЕО от 14 септември 2009 г. за налагане на задължение на държавите членки да поддържат минимални запаси от суров нефт и/или нефтопродукти (ОВ, L 265/9 от 9 октомври 2009 г.);
- Закона за задълженията към Международния фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт , който въвежда в националното законодателство ангажиментите на страната, които произтичат от ратификацията на Конвенция FUND'92.
По смисъла на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, ДА ДРВВЗ изпълнява и функциите на централна структура за управление на запасите съгласно Директива на Съвета 2009/119/ЕО от 14 септември 2009 г.
Интернет страницата на ДА ДРВВЗ, можете да намерите на следния уеб адрес: http://www.statereserve.bg/bg/

Виж още

Държавна агенция за бежанците

Държавна агенция за бежанците

Държавна агенция за бежанците (ДАБ)

Виж още

Държавна агенция за българите в чужбина

Държавна агенция за българите в чужбина

Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ) е координиращ орган на правителството за осъществяване на държавната политика спрямо сънародниците по света. Функциите й са ориентирани към съхраняването на българското етнокултурно пространство извън територията на страната и единението на всички българи, независимо от техния постоянен адрес

Виж още

Държавна агенция за закрила на детето

Държавна агенция за закрила на детето

Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД)

Виж още

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) е държавен надзорен орган, провеждащ националната политика в областта на:
*надзор на пуснати на пазара и/или в действие продукти, попадащи в обхвата на директивите от Нов подход;
*надзор на пуснати на пазара строителни продукти; продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на изискванията за екопроектиране; *електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества и отпадъците от него;
*технически надзор на съоръженията с повишена опасност;
*контрол на качеството на течните горива;
*контрол на твърдите горива, за които има установени изисквания за качество;
*метрологичен надзор;
*оправомощаване и надзор на органи, извършващи оценяване на съответствието на продукти, попадащи в обхвата на директиви от Нов подход;
*надзор на язовирните стени и съоръженията към тях.

Виж още

Държавна комисия по сигурността на информацията

Държавна комисия по сигурността на информацията

Държавна комисия по сигурността на информацията (ДКСИ)

Виж още