Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР (ДАМТН) е държавен надзорен орган, провеждащ националната политика в областта на:
*надзор на пуснати на пазара и/или в действие продукти, попадащи в обхвата на директивите от Нов подход;
*надзор на пуснати на пазара строителни продукти; продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на изискванията за екопроектиране; *електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества и отпадъците от него;
*технически надзор на съоръженията с повишена опасност;
*контрол на качеството на течните горива;
*контрол на твърдите горива, за които има установени изисквания за качество;
*метрологичен надзор;
*оправомощаване и надзор на органи, извършващи оценяване на съответствието на продукти, попадащи в обхвата на директиви от Нов подход;
*надзор на язовирните стени и съоръженията към тях.

Виж още

Държавна комисия по стоковите борси и тържищата

Държавна комисия по стоковите борси и тържищата

Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) е централен изпълнителен орган на държавната власт, създаден към Министерски съвет, за регулиране и контрол върху създаването и дейността на стоковите борси, стоковите тържища и пазарите на производителите. ДКСБТ осъществява контрол на стоковите борси, стоковите тържища и пазарите на производителите, води регистри, събира, обработва и популяризира информация за борсовите и тържищните цени.

Виж още

Държавната комисия по хазарта

Държавната комисия по хазарта

Държавна комисия по хазарта е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София, бул. „Акад. Иван Евст. Гешов“ № 15. Председателят на комисията е второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на финансите.
Комисията е колегиален орган и се състои от председател и четирима членове.
Компетентност на Комисията:
• издава, отказва да издаде, предсрочно прекратява и отнема лицензи за организиране на хазартни игри на и от лицата, които имат право да ги организират в отделни обекти;
• издава, отказва да издаде, предсрочно прекратява и отнема лицензи на производители и разпространители, осигуряващи сервизна поддръжка, както и на вносители и разпространители, осигуряващи сервизна поддръжка на игрално оборудване;
и други, съгласно Закона за хазарта.
• издава и отказва да даде разрешения за извършване на промени в издадени лицензи;
Държавна комисия по хазарта води и поддържа следните публични регистри:
- Регистър на организаторите на хазартни игри;
- Регистър на дейностите по производство, разпространение и сервиз и по внос разпространение и сервиз на игрално оборудване;
- Регистър на издадените, продължените, предсрочно прекратените, отказаните и отнетите на хазартни игри и на дейностите по Закона за хазарта;
- Регистър на утвърденото игрално оборудване.
Дейността на Комисията се подпомага от обща и специализирана администрация, чиято структура и организация на работа се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет.
Комисията осъществява държавния надзор върху хазарта в съответствие с разпоредбите на Закона за хазарта и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

Виж още

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е създадена през 2002 г. със Закона за автомобилните превози. Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, със седалище в гр. София и 27 регионални структури.
Дейността, структурата и организацията на агенцията са определени с Устройствен правилник приет от Министерски съвет.
Основните задачи на агенцията произтичащи от Закона за автомобилните превози и Закона за движението по пътищата са свързани с осъществяване на контрол и регулация на общественият превоз на пътници и товари, автомобилните превози на опасни товари, техническата изправност на превозните средства, одобряването на превозни средства, придобиването на правоспособност за управление на МПС, повишаване квалификацията на водачите, психологически подбор и др. дейности определени с национални или европейски нормативни документи.

Виж още

Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация"
Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" (ИА "ГИТ") е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София. Агенцията е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика. Издръжката на Главна инспекция по труда се формира от бюджетни средства и от собствени приходи. Организирана е в Обща и Специализирана администрация.
Общата администрация осигурява технически дейността на изпълнителния директор и на специализираната администрация и осъществява дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица. Организирана е в три дирекции: "Управление на човешките ресурси" , "Финансово-стопански дейности" и "Административно обслужване и информационни технологии", "Обществени поръчки и управление на собствеността".
Специализираната администрация е организирана в следните дирекции: "Правно осигуряване на инспекционната дейност", "Международна трудова миграция" и Главна дирекция "Инспектиране на труда" с териториални дирекции "Инспекция по труда" - 28 на брой, със седалища в областните градове.
Главната инспекция по труда осъществява своята дейност самостоятелно или във взаимодействие с други органи на държавната администрация. При осъществяване на своята дейност може да си сътрудничи с организациите на работниците и служителите и на работодателите, както и с други неправителствени организации.

Виж още