Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ) е специализиран орган на Министерския съвет и представлява юридическо лице на бюджетна издръжка, първостепенен разпоредител с бюджетни средства, със седалище в гр. София и с адрес на управление: ул. „Московска“ № 3. ДА ДРВВЗ се ръководи и представлява от председател. ДА ДРВВЗ е организирана в дирекции, главна дирекция, звено за вътрешен одит, финансов контрольор и инспекторат. Общата администрация е организирана в дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността", дирекция "Административно-правно обслужване и европейска координация" и дирекция "Сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка". Специализираната администрация е организирана в Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси" и дирекция "Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване". Главната дирекция има териториални звена: териториални дирекции в София, Бургас, Враца, Варна, Велико Търново, Пловдив, Плевен, Стара Загора, както и Централна техническа база. Централната техническа база е със статут на териториална дирекция. Териториалните дирекции се ръководят от директори.

Като орган на централната изпълнителна власт, ДА ДРВВЗ провежда държавната политика в областта на:
- държавните резерви и военновременните запаси, регламентирани със Закона за държавните резерви и военновременните запаси;
- запасите от нефт и нефтопродукти и целевите запаси от нефтопродукти, регламентирани със Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, който въвежда в националното законодателство ангажиментите на страната, които произтичат от Директива на Съвета 2009/119/ЕО от 14 септември 2009 г. за налагане на задължение на държавите членки да поддържат минимални запаси от суров нефт и/или нефтопродукти (ОВ, L 265/9 от 9 октомври 2009 г.);
- Закона за задълженията към Международния фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт , който въвежда в националното законодателство ангажиментите на страната, които произтичат от ратификацията на Конвенция FUND'92.
По смисъла на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, ДА ДРВВЗ изпълнява и функциите на централна структура за управление на запасите съгласно Директива на Съвета 2009/119/ЕО от 14 септември 2009 г.
Интернет страницата на ДА ДРВВЗ, можете да намерите на следния уеб адрес: http://www.statereserve.bg/bg/

Виж още

Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет
Държавна агенция за българите в чужбина

Държавна агенция за българите в чужбина

Държавната агенция за българите в чужбина е координиращ орган на правителството за осъществяване на държавната политика спрямо сънародниците по света. Функциите й са ориентирани към съхраняването на българското етнокултурно пространство извън територията на страната и единението на всички българи, независимо от техния постоянен адрес

Виж още

Държавна агенция за закрила на детето
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР (ДАМТН) е държавен надзорен орган, провеждащ националната политика в областта на:
*надзор на пуснати на пазара и/или в действие продукти, попадащи в обхвата на директивите от Нов подход;
*надзор на пуснати на пазара строителни продукти; продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на изискванията за екопроектиране; *електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества и отпадъците от него;
*технически надзор на съоръженията с повишена опасност;
*контрол на качеството на течните горива;
*метрологичен надзор;
*оправомощаване и надзор на органи, извършващи оценяване на съответствието на продукти, попадащи в обхвата на директиви от Нов подход;
*надзор на язовирните стени и съоръженията към тях.

Виж още

Държавна комисия по стоковите борси и тържищата

Държавна комисия по стоковите борси и тържищата

Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) е централен изпълнителен орган на държавната власт, създаден към Министерски съвет, за регулиране и контрол върху създаването и дейността на стоковите борси, стоковите тържища и пазарите на производителите. ДКСБТ осъществява контрол на стоковите борси, стоковите тържища и пазарите на производителите, води регистри, събира, обработва и популяризира информация за борсовите и тържищните цени.

Виж още