Държавна агенция за българите в чужбина

Държавна агенция за българите в чужбина

Държавната агенция за българите в чужбина е координиращ орган на правителството за осъществяване на държавната политика спрямо сънародниците по света. Функциите й са ориентирани към съхраняването на българското етнокултурно пространство извън територията на страната и единението на всички българи, независимо от техния постоянен адрес

Виж още

Държавна агенция за закрила на детето
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР (ДАМТН) е държавен надзорен орган, провеждащ националната политика в областта на:
*надзор на пуснати на пазара и/или в действие продукти, попадащи в обхвата на директивите от Нов подход;
*надзор на пуснати на пазара строителни продукти; продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на изискванията за екопроектиране; *електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества и отпадъците от него;
*технически надзор на съоръженията с повишена опасност;
*контрол на качеството на течните горива;
*контрол на твърдите горива, за които има установени изисквания за качество;
*метрологичен надзор;
*оправомощаване и надзор на органи, извършващи оценяване на съответствието на продукти, попадащи в обхвата на директиви от Нов подход;
*надзор на язовирните стени и съоръженията към тях.

Виж още

Държавна комисия по стоковите борси и тържищата

Държавна комисия по стоковите борси и тържищата

Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) е централен изпълнителен орган на държавната власт, създаден към Министерски съвет, за регулиране и контрол върху създаването и дейността на стоковите борси, стоковите тържища и пазарите на производителите. ДКСБТ осъществява контрол на стоковите борси, стоковите тържища и пазарите на производителите, води регистри, събира, обработва и популяризира информация за борсовите и тържищните цени.

Виж още

Държавната комисия по хазарта

Държавната комисия по хазарта

Държавна комисия по хазарта е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София, бул. „Акад. Иван Евст. Гешов“ № 15. Председателят на комисията е второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на финансите.
Комисията е колегиален орган и се състои от председател и четирима членове.
Компетентност на Комисията:
• издава, отказва да издаде, предсрочно прекратява и отнема лицензи за организиране на хазартни игри на и от лицата, които имат право да ги организират в отделни обекти;
• издава, отказва да издаде, предсрочно прекратява и отнема лицензи на производители и разпространители, осигуряващи сервизна поддръжка, както и на вносители и разпространители, осигуряващи сервизна поддръжка на игрално оборудване;
и други, съгласно Закона за хазарта.
• издава и отказва да даде разрешения за извършване на промени в издадени лицензи;
Държавна комисия по хазарта води и поддържа следните публични регистри:
- Регистър на организаторите на хазартни игри;
- Регистър на дейностите по производство, разпространение и сервиз и по внос разпространение и сервиз на игрално оборудване;
- Регистър на издадените, продължените, предсрочно прекратените, отказаните и отнетите на хазартни игри и на дейностите по Закона за хазарта;
- Регистър на утвърденото игрално оборудване.
Дейността на Комисията се подпомага от обща и специализирана администрация, чиято структура и организация на работа се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет.
Комисията осъществява държавния надзор върху хазарта в съответствие с разпоредбите на Закона за хазарта и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

Виж още

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е създадена през 2002 г. със Закона за автомобилните превози. Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, със седалище в гр. София и 27 регионални структури.
Дейността, структурата и организацията на агенцията са определени с Устройствен правилник приет от Министерски съвет.
Основните задачи на агенцията произтичащи от Закона за автомобилните превози и Закона за движението по пътищата са свързани с осъществяване на контрол и регулация на общественият превоз на пътници и товари, автомобилните превози на опасни товари, техническата изправност на превозните средства, одобряването на превозни средства, придобиването на правоспособност за управление на МПС, повишаване квалификацията на водачите, психологически подбор и др. дейности определени с национални или европейски нормативни документи.

Виж още