Регионално управление на образованието - Хасково
Регионално управление на образованието - Шумен
Регионално управление на образованието – Русе
Регионално управление на образованието гр.Силистра
РИОСВ - Монтана

РИОСВ - Монтана

Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана е регионален орган на Министерството на околната среда с предмет на дейност опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане; опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните богатства; екологосъобразно изграждане на селищната околна среда; управление на отпадъците; опазване на биологичното разнообразие и защитените територии; опазване на горските екосистеми; експлоатация на Националната система за екологичен мониторинг; събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.

Виж още

РИОСВ - Стара Загора

РИОСВ - Стара Загора

Регионалната инспекция по околната среда и водите - Стара Загора осъществява контролните си функции на териториите на три области - Стара Загора, Сливен и Ямбол. Като регионален орган на Министерството на околната среда и водите, инспекцията в Стара Загора се нарежда на първо място по контролирана територия - 12 017,44 км2, което представлява 10,83% от територията на страната.

Виж още