Регионално управление на образованието гр.Силистра
РИОСВ - Монтана

РИОСВ - Монтана

Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана е регионален орган на Министерството на околната среда с предмет на дейност опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане; опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните богатства; екологосъобразно изграждане на селищната околна среда; управление на отпадъците; опазване на биологичното разнообразие и защитените територии; опазване на горските екосистеми; експлоатация на Националната система за екологичен мониторинг; събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.

Виж още

РИОСВ - Стара Загора

РИОСВ - Стара Загора

Регионалната инспекция по околната среда и водите - Стара Загора осъществява контролните си функции на териториите на три области - Стара Загора, Сливен и Ямбол. Като регионален орган на Министерството на околната среда и водите, инспекцията в Стара Загора се нарежда на първо място по контролирана територия - 12 017,44 км2, което представлява 10,83% от територията на страната.

Виж още

Сметна палата

Сметна палата

Сметната палата на Република България e създадена със закон, като независим държавен орган за външен одит върху публичните финанси и изпълнението на държавния бюджет. Нейната основна задача е да контролира надеждността и достоверността на финансовите отчети на бюджетните организации, законосъобразното, ефективно, ефикасно и икономично управление на публичните средства и дейности, както и да предоставя достоверна информация на Народното събрание, необходима при осъществяване на законодателната му програма. Дейността й се осъществява въз основа на принципите: за независимост, обективност и добросъвестност; за професионализъм, почтеност и безпристрастност; за последователност и предвидимост; за публичност и прозрачност, както и за доверие и сътрудничество.
Сметната палата извършва следните видове одити: финансов одит; одит за съответствие при финансовото управление; одит на изпълнението и специфичен одит. Също така може да извършва документални и фактически проверки и други контролни действия по отношение на юридически лица, възложени й със специални закони, само в рамките на одитната си дейност и по реда на Закона за Сметната палата.

Виж още