Регионално управление на образованието - Шумен
Регионално управление на образованието - Ямбол
Сметна палата

Сметна палата

Сметната палата на Република България e създадена със закон, като независим държавен орган за външен одит върху публичните финанси и изпълнението на държавния бюджет. Нейната основна задача е да контролира надеждността и достоверността на финансовите отчети на бюджетните организации, законосъобразното, ефективно, ефикасно и икономично управление на публичните средства и дейности, както и да предоставя достоверна информация на Народното събрание, необходима при осъществяване на законодателната му програма. Дейността й се осъществява въз основа на принципите: за независимост, обективност и добросъвестност; за професионализъм, почтеност и безпристрастност; за последователност и предвидимост; за публичност и прозрачност, както и за доверие и сътрудничество.
Сметната палата извършва следните видове одити: финансов одит; одит за съответствие при финансовото управление; одит на изпълнението и специфичен одит. Също така може да извършва документални и фактически проверки и други контролни действия по отношение на юридически лица, възложени й със специални закони, само в рамките на одитната си дейност и по реда на Закона за Сметната палата.

Виж още

Столична регионална здравна инспекция

Столична регионална здравна инспекция

Столичната регионална здравна инспекция (СРЗИ) като второстепенен разпоредител с бюджет към Министерство на здравеопазването, осъществява държавната здравна политика на територията на област София-град.

Виж още

Съвет за електронни медии
 

Моля изчакайте