Столична регионална здравна инспекция

Столична регионална здравна инспекция

Столичната регионална здравна инспекция (СРЗИ) като второстепенен разпоредител с бюджет към Министерство на здравеопазването, осъществява държавната здравна политика на територията на област София-град.

Виж още

Съвет за електронни медии
Централен регистър на особените залози

Централен регистър на особените залози

Централният регистър на особените залози към Министерството на правосъдието /ЦРОЗ/ е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на правосъдието, създаден с чл. 22 от Закона за особените залози /ЗОЗ/,който администрира национален електронен регистър на особените залози - Централния регистър на особените залози.

Законът за особените залози урежда условията и реда, при които се учредява залог без предаване на заложеното имущество. Със създаването на единния електронен Централен регистър на особените залози за вписване на сключени договори за особен залог бяха създадени реални възможности за обезпечаване на вземанията на всички субекти на стопанската дейност в условията на новите пазарни отношения, което допринесе за разгръщането на стопанската инициатива, включително и за по-активното привличане на инвестиции. В този смисъл Централния регистър на особените залози е част от структурната реформа, свързана със създаването на надеждни гаранции за кредитните институции.

Дейността на администрацията на ЦРОЗ е регламентирана в Правилник за устройството и дейността на Централният регистър на особените залози към Министерството на правосъдието.

Виж още

Централна избирателна комисия

Централна избирателна комисия

[Официална страница](https://www.cik.bg/)

Виж още

Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЦКБППМН)

Виж още