Съвет за електронни медии
Централен регистър на особените залози

Централен регистър на особените залози

Централният регистър на особените залози към Министерството на правосъдието /ЦРОЗ/ е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на правосъдието, създаден с чл. 22 от Закона за особените залози /ЗОЗ/,който администрира национален електронен регистър на особените залози - Централния регистър на особените залози.

Законът за особените залози урежда условията и реда, при които се учредява залог без предаване на заложеното имущество. Със създаването на единния електронен Централен регистър на особените залози за вписване на сключени договори за особен залог бяха създадени реални възможности за обезпечаване на вземанията на всички субекти на стопанската дейност в условията на новите пазарни отношения, което допринесе за разгръщането на стопанската инициатива, включително и за по-активното привличане на инвестиции. В този смисъл Централния регистър на особените залози е част от структурната реформа, свързана със създаването на надеждни гаранции за кредитните институции.

Дейността на администрацията на ЦРОЗ е регламентирана в Правилник за устройството и дейността на Централният регистър на особените залози към Министерството на правосъдието.

Виж още

Централна избирателна комисия

Централна избирателна комисия

[Официална страница](https://www.cik.bg/)
Централна избирателна комисия (ЦИК)

Виж още

Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЦКБППМН)

Виж още

Център за асистирана репродукция
Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦНСССКЦИЕ)

Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦНСССКЦИЕ)

Създаден през 2015 година, в изпълнение на Меморандум за разбирателство между България и Китай, Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на земеделието, храните и горите на Република България. Една от основните му функции е да планира и насърчава изпълнението на реално сътрудничество между реални субекти от Китай и страните от Централна и Източна Европа в селското стопанство – министерства, агенции, асоциации, сдружения и фирми, ангажирани в селското стопанство и преработката на продукцията, производители на хранителни стоки, напитки и оборудване за селското стопанство, търговци и инвеститори в тези области. Центърът функционира и като платформа за насърчаване, на двустранна и многостранна основа, на бизнес контактите и бизнес взаимодействието между фирми, организации и сдружения от Китай и 16-те страни от ЦИЕ.

Виж още

 

Моля изчакайте