Централна избирателна комисия

Централна избирателна комисия

[Официална страница](https://www.cik.bg/)

Виж още

Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЦКБППМН)

Виж още

Център за асистирана репродукция
Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦНСССКЦИЕ)

Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦНСССКЦИЕ)

Създаден през 2015 година, в изпълнение на Меморандум за разбирателство между България и Китай, Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на земеделието, храните и горите на Република България. Една от основните му функции е да планира и насърчава изпълнението на реално сътрудничество между реални субекти от Китай и страните от Централна и Източна Европа в селското стопанство – министерства, агенции, асоциации, сдружения и фирми, ангажирани в селското стопанство и преработката на продукцията, производители на хранителни стоки, напитки и оборудване за селското стопанство, търговци и инвеститори в тези области. Центърът функционира и като платформа за насърчаване, на двустранна и многостранна основа, на бизнес контактите и бизнес взаимодействието между фирми, организации и сдружения от Китай и 16-те страни от ЦИЕ.

Виж още

Център за развитие на човешките ресурси
 

Моля изчакайте