Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" (ИА "ГИТ") е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София. Агенцията е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика. Издръжката на Главна инспекция по труда се формира от бюджетни средства и от собствени приходи. Организирана е в Обща и Специализирана администрация.
Общата администрация осигурява технически дейността на изпълнителния директор и на специализираната администрация и осъществява дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица. Организирана е в три дирекции: "Управление на човешките ресурси" , "Финансово-стопански дейности" и "Административно обслужване и информационни технологии", "Обществени поръчки и управление на собствеността".
Специализираната администрация е организирана в следните дирекции: "Правно осигуряване на инспекционната дейност", "Международна трудова миграция" и Главна дирекция "Инспектиране на труда" с териториални дирекции "Инспекция по труда" - 28 на брой, със седалища в областните градове.
Главната инспекция по труда осъществява своята дейност самостоятелно или във взаимодействие с други органи на държавната администрация. При осъществяване на своята дейност може да си сътрудничи с организациите на работниците и служителите и на работодателите, както и с други неправителствени организации.

Виж още

Изпълнителна агенция "Железопътна администрация"
Изпълнителна агенция "Медицински надзор"

Изпълнителна агенция "Медицински надзор"

Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН) е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на здравеопазването. Агенцията се ръководи и се представлява от изпълнителен директор.

Виж още

Изпълнителна агенция "Морска администрация"

Изпълнителна агенция "Морска администрация"

Изпълнителна агенция "Морска администрация"(ИАМА) е юриди- ческо лице на бюджетна издръжка към Министерство на транспорта, второстепенен разпоредител с бюджетни средства, със седалище София и с регионални дирекции във Варна, Бургас, Русе и Лом.
Статутът на ИАМА е регламентиран в Кодекса на търговското корабоплаване - чл. 360, ал. 1. Дейността, структурата, организацията и съставът на агенцията се определят с Устройствен правилник, приет от Министерския съвет.

Виж още

Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав"

Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав"

Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав"- гр.Русе е единствената специализирана организация в България, която осъществява целия комплекс от работи по поддържане на плавателния път, акваторията на пристанищата и зимовниците за осигуряване безопасността на корабоплаването в българския участък от реката.

Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" е юридическо лице със седалище Русе - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и осъществява своята дейност съгласно Закона за администрацията, Закона за морските пространства вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, Устройствения правилник за дейността на ИАППД и други нормативни актове.

ИЗВЪРШВА цялостни хидроморфоложки и хидроложки проучвания на реката;

СЪГЛАСУВА всички проекти и работи, свързани с комплексното използване на река Дунав;

УВЕДОМЯВА съответните ведомства и организации за вземане на предохранителни мерки при опасност от наводнения, ледови режим, рушене на брега и др.;

ИЗДАВА навигационни карти, хидрологични справочници и други навигационни помагала, двудневни и седемдневни прогнози за нивото на реката, публикува ежедневни прогнози за времето над българския участък на реката;

ПРЕДОСТАВЯ на всички заинтересувани министерства, ведомства, научноизследователски и проектантски институти в страната необходимите им материали и данни от проучванията на река Дунав.

ЧЛЕНУВА като официален представител от България на GIS Forum - Форум който работи по проекти свързани с река Дунав и вътрешните водни пътища под патронажа на Дунавската комисия.

Виж още

Изпълнителна агенция по горите