Регионално управление на образованието гр.Силистра
Регионално управление на образованието – Русе

Регионално управление на образованието – Русе

Регионалните управления на образованието (РУО) са териториални администрации към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на предучилищното и училищното образование. Te осъществяват и методическа подкрепа на детските градини, училищата, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и центровете за подкрепа за личностно развитие в съответната област. Методическата подкрепа се осъществява и чрез участие на експерти от РУО в провеждането на учебни часове и при осъществяване на дейностите за приобщаващо образование при условия и по ред, определени с правилника на регионалните управления на образованието.

Виж още

Регионално управление на образованието – Пазарджик
Регионално управление на образованието - Шумен
Регионално управление на образованието - Хасково

Регионално управление на образованието - Хасково

РУО – Хасково е териториална администрация към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на народната просвета

Виж още

Регионално управление на образованието - София-регион