Регионално управление на образованието - София-град

Регионално управление на образованието - София-град

РУО – София-град е юридическо лице на бюджетна издръжка към министъра на образованието и науката, а устройството и функциите му се определят с Правилника за устройството и функциите на регионалните управления на образованието (ПУФРУО). РУО – София-град се управлява и представлява от началник, който е държавен служител и се назначава от министъра на образованието и науката.

Виж още

Регионално управление на образованието - София - регион

Регионално управление на образованието - София - регион

Регионално управление на образованието - София - регион е териториална администрация към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на предучилищното и училищното образование на територията на Софийска област.
Регионално управление на образованието - София регион се управлява и представлява от началник, който е държавен служител и се назначава от министъра на образованието и науката.
Устройството и функциите на Регионално управление на образованието - София - регион се определят със Закона за предучилищното и училищното образование и Правилника за устройството и функциите на регионалните управления на образованието издаден от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 13 от 7.02.2017 г. в сила от 7.02.2017 г.

Виж още

Регионално управление на образованието - Пазарджик
Регионално управление на образованието - гр. Ямбол
Регионално управление на образованието - гр. Търговище

Регионално управление на образованието - гр. Търговище

РУО – Търговище е териториална администрация към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на народната просвета.

Виж още

Регионално управление на образованието - гр. Стара Загора