Регионално управление на образованието - гр. Бургас
Регионално управление на образованието - Благоевград

Регионално управление на образованието - Благоевград

Териториална администрация към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на предучилищното и училищното образование

Виж още

Регионално управление на образованието - Разград
Регионална инспекция по околната среда и водите - Хасково

Регионална инспекция по околната среда и водите - Хасково

Регионалната инспекция по околната среда и водите - Хасково е териториално звено на Министерството на околната среда и водите. Инспекцията извършва контрол и мониторинг на компонентите на околната среда на територията на две области- Хасково и Кърджали. Контролираната част от област Хасково включва 240 населени места, организирани в 10 общини: Хасково, Димитровград, Харманли, Симеоновград, Свиленград, Маджарово, Ивайловград, Любимец, Минерални бани и Стамболово с обща площ 4822 км² (общ.Тополовград се контролира от РИОСВ- Стара Загора). Контролираната част от Област Кърджали обхваща 6 общини – Кърджали, Момчилград, Крумовград, Черноочене, Джебел и Кирково с обща площ 2823 км². (община Ардино е в териториалния обхват на РИОСВ-Смолян).

Виж още

Регионална инспекция по околната среда и водите - София
Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе

Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе е регионален орган на Министерството на околната среда с предмет на дейност опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане; опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните богатства; екологосъобразно изграждане на селищната околна среда; управление на отпадъците; опазване на биологичното разнообразие и защитените територии; опазване на горските екосистеми; експлоатация на Националната система за екологичен мониторинг; събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.

Виж още