Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив (РИОСВ - Пловдив)

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив (РИОСВ - Пловдив)

Регионалната инспекция по околната среда и водите - Пловдив (РИОСВ - Пловдив) е административна структура към Министъра на околната среда и водите, осигуряваща провеждането на държавната политика по опазване на околната среда на територията област Пловдив.
Предмет на дейността на Инспекцията е опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане; екологосъобразно изграждане на селищната околна среда; управление на отпадъците; опазване на биологичното разнообразие, защитените територии и защитените зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000; опазване на горските екосистеми; експлоатация на Националната система за екологичен мониторинг; събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.

Виж още

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик (РИОСВ) е регионален орган на Министерството на околната среда и водите, осигуряващ провеждането на държавната политика по опазване на околната среда на територията на област Пазарджик, разположена върху територия от 4458,0 km2, което представлява около 4% от общата площ на страната. В административно отношение е разделена на 12 общини и 117 населени места с население 263 630 души.
РИОСВ-Пазарджик има контролни, регулиращи и информационни функции в следните насоки:
• Опазване и защита на въздуха, водите и почвата от замърсяване и увреждане;
• Опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните природни богатства;
• Опазване на биологичното разнообразие, защитените територии и горските екосистеми;
• Управление на отпадъците;
• Екологосъобразно изграждане на селищната околна среда;
• Събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.
Интернет страницата на РИОСВ-Пазарджик е http://www.riewpz.org.

Виж още

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Смолян

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Смолян

РИОСВ-Смолян е териториално звено на Министерството на околната среда и водите. Териториалният обхват на инспекцията е 4203 км2, което представлява 3,8% от площта на България. Обхваща цялата област Смолян със съответните общини - Смолян, Златоград, Мадан, Рудозем, Лъки, Чепеларе, Борино, Девин, Доспат, Неделино и общ. Лъки от обл. Пловдив, общ. Сатовча от обл. Благоевград и общ. Ардино от обл. Кърджали. Броят на населените места е 321, от които 10 града и 311 села, включени в 13 общини.

Регионът се намира в Централна Южна България, централната част и част от източните и западните и дялове на Родопа планина. Теренът е предимно планински със средна надморска височина около 800 м.. В граничните обекти инспекцията работи съвместно инспекциите в Благоевград, Пазарджик, Пловдив и Хасково. Управлението на водите се осъществява от Басейновите дирекции с центрове в Пловдив и Благоевград.

Виж още

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Плевен
Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Перник

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Перник

Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите – Перник е регионален орган на Министерство на околната среда и водите. С Правилника за устройството и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите ( ДВ бр.65/2004г.; ДВ бр.103 от 29.12.2009г.) издаден от Министъра на околната среда и водите се уреждат устройството, функциите и организацията на дейността на Регионалните инспекции.

РИОСВ - Перник провежда държавната политика на регионално равнище (чл. 14 от Закона за опазване на околната среда) с предмет на дейност в областите:
- екологосъобразно използване на подземните богатства, земните недра и опазването им.
- изработване по екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда.
- управление на отпадъците по екологично съобразен начин.
- опазване на биологичното разнообразие и защитените територии.
- събиране, обработване и предоставяне на информация за състоянието въздуха, водите, почвите.
- работа по Националните програми.
- опазване на водни обекти от замърсяване.
- комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването.
- управление на риска.
- оценка на въздействието върху околната среда на планове, програми и инвестиционни намерения.

Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите – Перник, осъществява своята дейност на територията на Пернишка и Кюстендилска област. Обхванати са общини: Перник, Радомир, Брезник, Трън, Земен, Ковачевци, Кюстендил, Дупница, Бобов дол, Сапарева баня, Невестино, Бобошево и Трекляно с общ брой на населените места – 353.

В своята дейност РИОСВ - Перник изпълнява регулиращи и контролни функции на територия а обща площ 5476,30 кв. км и население 312 366 жители.

Виж още

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Велико Търново

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Велико Търново

РИОСВ – Велико Търново е административна структура към Министерството на околната среда и водите, осигуряваща провеждането на държавната политика по опазване на околната среда на регионално ниво. Тя осъществява своята дейност на територията на Великотърновска и Габровска области, като има регулиращи, информационни и контролни функции.

Виж още