Регионална инспекция по околната среда и водите - Хасково

Регионална инспекция по околната среда и водите - Хасково

Регионалната инспекция по околната среда и водите - Хасково е териториално звено на Министерството на околната среда и водите. Инспекцията извършва контрол и мониторинг на компонентите на околната среда на територията на две области- Хасково и Кърджали. Контролираната част от област Хасково включва 240 населени места, организирани в 10 общини: Хасково, Димитровград, Харманли, Симеоновград, Свиленград, Маджарово, Ивайловград, Любимец, Минерални бани и Стамболово с обща площ 4822 км² (общ.Тополовград се контролира от РИОСВ- Стара Загора). Контролираната част от Област Кърджали обхваща 6 общини – Кърджали, Момчилград, Крумовград, Черноочене, Джебел и Кирково с обща площ 2823 км². (община Ардино е в териториалния обхват на РИОСВ-Смолян).

Виж още

Регионална инспекция по околната среда и водите - София
Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе

Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе е регионален орган на Министерството на околната среда с предмет на дейност опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане; опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните богатства; екологосъобразно изграждане на селищната околна среда; управление на отпадъците; опазване на биологичното разнообразие и защитените територии; опазване на горските екосистеми; експлоатация на Националната система за екологичен мониторинг; събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.

Виж още

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив (РИОСВ - Пловдив)

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив (РИОСВ - Пловдив)

Регионалната инспекция по околната среда и водите - Пловдив (РИОСВ - Пловдив) е административна структура към Министъра на околната среда и водите, осигуряваща провеждането на държавната политика по опазване на околната среда на територията област Пловдив.
Предмет на дейността на Инспекцията е опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане; екологосъобразно изграждане на селищната околна среда; управление на отпадъците; опазване на биологичното разнообразие, защитените територии и защитените зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000; опазване на горските екосистеми; експлоатация на Националната система за екологичен мониторинг; събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.

Виж още

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик (РИОСВ) е регионален орган на Министерството на околната среда и водите, осигуряващ провеждането на държавната политика по опазване на околната среда на територията на област Пазарджик, разположена върху територия от 4458,0 km2, което представлява около 4% от общата площ на страната. В административно отношение е разделена на 12 общини и 117 населени места с население 263 630 души.
РИОСВ-Пазарджик има контролни, регулиращи и информационни функции в следните насоки:
• Опазване и защита на въздуха, водите и почвата от замърсяване и увреждане;
• Опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните природни богатства;
• Опазване на биологичното разнообразие, защитените територии и горските екосистеми;
• Управление на отпадъците;
• Екологосъобразно изграждане на селищната околна среда;
• Събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.
Интернет страницата на РИОСВ-Пазарджик е http://www.riewpz.org.

Виж още

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Смолян

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Смолян

РИОСВ-Смолян е териториално звено на Министерството на околната среда и водите. Териториалният обхват на инспекцията е 4203 км2, което представлява 3,8% от площта на България. Обхваща цялата област Смолян със съответните общини - Смолян, Златоград, Мадан, Рудозем, Лъки, Чепеларе, Борино, Девин, Доспат, Неделино и общ. Лъки от обл. Пловдив, общ. Сатовча от обл. Благоевград и общ. Ардино от обл. Кърджали. Броят на населените места е 321, от които 10 града и 311 села, включени в 13 общини.

Регионът се намира в Централна Южна България, централната част и част от източните и западните и дялове на Родопа планина. Теренът е предимно планински със средна надморска височина около 800 м.. В граничните обекти инспекцията работи съвместно инспекциите в Благоевград, Пазарджик, Пловдив и Хасково. Управлението на водите се осъществява от Басейновите дирекции с центрове в Пловдив и Благоевград.

Виж още