Държавна агенция за закрила на детето
Държавна агенция за българите в чужбина

Държавна агенция за българите в чужбина

Държавната агенция за българите в чужбина е координиращ орган на правителството за осъществяване на държавната политика спрямо сънародниците по света. Функциите й са ориентирани към съхраняването на българското етнокултурно пространство извън територията на страната и единението на всички българи, независимо от техния постоянен адрес

Виж още

Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет
Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ) е специализиран орган на Министерския съвет и представлява юридическо лице на бюджетна издръжка, първостепенен разпоредител с бюджетни средства, със седалище в гр. София и с адрес на управление: ул. „Московска“ № 3. ДА ДРВВЗ се ръководи и представлява от председател. ДА ДРВВЗ е организирана в дирекции, главна дирекция, звено за вътрешен одит, финансов контрольор и инспекторат. Общата администрация е организирана в дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността", дирекция "Административно-правно обслужване и европейска координация" и дирекция "Сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка". Специализираната администрация е организирана в Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси" и дирекция "Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване". Главната дирекция има териториални звена: териториални дирекции в София, Бургас, Враца, Варна, Велико Търново, Пловдив, Плевен, Стара Загора, както и Централна техническа база. Централната техническа база е със статут на териториална дирекция. Териториалните дирекции се ръководят от директори.

Като орган на централната изпълнителна власт, ДА ДРВВЗ провежда държавната политика в областта на:
- държавните резерви и военновременните запаси, регламентирани със Закона за държавните резерви и военновременните запаси;
- запасите от нефт и нефтопродукти и целевите запаси от нефтопродукти, регламентирани със Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, който въвежда в националното законодателство ангажиментите на страната, които произтичат от Директива на Съвета 2009/119/ЕО от 14 септември 2009 г. за налагане на задължение на държавите членки да поддържат минимални запаси от суров нефт и/или нефтопродукти (ОВ, L 265/9 от 9 октомври 2009 г.);
- Закона за задълженията към Международния фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт , който въвежда в националното законодателство ангажиментите на страната, които произтичат от ратификацията на Конвенция FUND'92.
По смисъла на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, ДА ДРВВЗ изпълнява и функциите на централна структура за управление на запасите съгласно Директива на Съвета 2009/119/ЕО от 14 септември 2009 г.
Интернет страницата на ДА ДРВВЗ, можете да намерите на следния уеб адрес: http://www.statereserve.bg/bg/

Виж още

Държавна агенция "Електронно управление"

Държавна агенция "Електронно управление"

Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) към Министерския съвет е създадена със Закона за електронното управление (ЗЕУ) и функционира от декември 2016 г. Председателят на ДАЕУ провежда държавната политика в областта на електронното управление, електронните удостоверителни услуги, електронната идентификация, мрежовата и информационна сигурност, инфраструктурата за пространствена информация, както и отворените данни.

Държавната агенция "Електронно управление" централизира националните усилия за въвеждането на електронното управление в Република България. Агенцията координира секторните политики, изгражда, поддържа и развива централните и хоризонталните компоненти на електронното управление. Поддържа и развива споделените ресурси на електронното управление - Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност и държавната облачна инфраструктура.

ДАЕУ осъществява контрол по целесъобразност върху разходите, свързани с електронното управление и при придобиването и използването на информационните ресурси в публичния сектор. Разработва и контролира прилагането на единни стандарти при проектирането, разработването, внедряването и експлоатацията на информационните ресурси в администрациите, като гарантира приложимост и ефективност на използваните решения за е-управление.

Държавната агенция "Електронно управление" осъществява дейностите за пълна реализация на основните принципи на електронното управление, въведени в националната правна рамка и в съответствие с цифровия дневен ред на Европейския съюз.

ДАЕУ подпомага реализацията на мерките за намаляване на административната и регулаторната тежест за гражданите и за бизнеса чрез разширяване на функционалностите на компонентите на електронното управление, оперативна съвместимост и свързаност на основни държавни регистри и чрез оптимизиране на процесите за предоставяне на административни услуги по електронен път. Агенцията насърчава отговорното поведение на потребителите в цифрова среда и в съответствие с най-актуалните стандарти за кибер сигурност.

#ДАЕУ #е-управление #отворениданни #пространствениданни #INSPIRE #киберсигурност #МИС

Виж още

Държавна агенция "Архиви"