Списък потребители

eop_od

Служебен акаунт, дефиниран за АОП и предназначен за интеграцията на Централизираната автоматизирана информационна система "Електронни обществени поръчки" (ЦАИС ЕОП) с националния Портал за отворени данни.

Виж още