Демонстрация на визуализации - Интерактивно табло

Визуализацията на отворени данни в здравеопазването под формата на интерактивни табла свързва информация от различни източници и има голям аналитичен потенциал.
Показаното табло дава възможност за анализ на представянето на здравната система по области в страната. Данните, захранващи таблото, включват информация от Националния статистически институт за осигуреността на населението със здравен персонал и данни за смъртността. Те са свързани с данни за плащанията, извършени по Национална здравноосигурителна каса към РЗОК по области. Дейтални записки за използвания набор от данни могат да бъдат намерени тук.
Първата графика дава обобщена картина за представянето на здравната система.
По хоризонтала е показана усреднената динамика на смъртността за избраните години (по подразбиране 2006-2013). Колкото по-наляво се намира един кръг, толкова по-голям е спадът на смърността на хиляда души за периода.
По вертикала е показана усреднената динамика на осигуреността за избраните години. Колкото по-нагоре се намира един кръг, толкова по-голям е ръстът на осигуреността с лекари на хиляда души за периода.
Големината на всеки кръг демонстрира кумулативния обем на средствата, изплатени от НЗОК за избраните години. Оцветяването отразява обема на изплатените средства в сравнение със средното за страната.
Суровите данни използвани в тази визуализация могат да бъдат свалени от тук

Представяне в здравеопазването
Изплатени средства по статистически региони

Изплатени средства от НЗОК по години
Приложен филтър:
Динамика на нивото на смъртността

Изплатени средства от НЗОК по региони
записа издбрани от записа